Krynicki Park Linowy

imprezy integracyjne, atrakcje turystyczne Krynica Zdrój

park linowy mapa

Regulamin Krynickiego Parku Linowego

1. Z Krynickiego Parku Linowego mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
2.  Wejście na teren Parku Linowego oraz korzystanie ze znajdujących się na jego terenie atrakcji następuje dobrowolnie i na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3.  ATRAKCJE PARKU (trasy zabawowe):
a)  Trasy: Wysoka, Zjazdowa, Extreme przeznaczone są dla osób mierzących nie mniej niż 135 cm wzrostu. Osoby niższe mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
b)  Trasa Średnia - Zielona i Trasa Średnia – Niebieska, Średnia - Zjazdowa przeznaczone są dla osób mierzących nie mniej niż 110 cm wzrostu. Osoby niższe mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
c)  Trasa Niska i Trasa Maluch - bez ograniczeń wzrostu. Na Trasie Maluch rodzice lub opiekunowie pomagają dzieciom.
d)  Trasa Bąbel - przeznaczone są dla osób, które ukończyły min. 2 lata.
e)  Big Swing - przeznaczone są dla osób o wadze do 120 kg
4. Dzieci w wieku do lat 10 mogą pokonywać trasy wyłącznie z osobą dorosłą, która bierze odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo dziecka (osoba dorosła może sprawować opiekę jednocześnie nad maksymalnie dwójką dzieci). Dzieci powyżej 10 -tego roku życia mogą pokonywać trasy - w zależności od rekomendacji instruktora – samodzielnie lub pod opieką osoby dorosłej (nie dotyczy Trasy Niskiej, Maluch oraz Trasy Bąbel).
5.  Osoby o wzroście ponad 175 cm mogą korzystać z tras  średnich i niższych jednakże wiąże się to z zagrożeniem dla nich samych albowiem asekuracja na  takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 175 cm w momencie odpadnięcia (upadku) mogą uderzyć o elementy przeszkód.
6.  Korzystanie z Krynickiego Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu wstępu oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Krynickim Parku Linowym.
7.  Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Krynickiego Parku Linowego.
8.  Osoby chcące skorzystać z Krynickiego Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Krynickiego Parku Linowego, a w przypadku osób małoletnich - po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna.
9. Zakup biletu na trasę Bąbel uprawnia do zabawy w mini parku linowym bez limitu czasu i przejść, w trakcie jednego dnia.
10.  Wejście na przeszkody w Krynickim Parku Linowym może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez instruktora Parku.
11.  Z Krynickiego Parku Linowego nie mogą korzystać osoby będące po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
12.  Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Krynickiego Parku Linowego.
13.  Osoby korzystające z Krynickiego Parku Linowym zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się i wykonywania wykonywać poleceń instruktorów oraz przestrzegania Regulaminu Krynickiego Parku Linowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek siły wyższej oraz w wyniku nie przestrzegania przez uczestnika Regulaminu Krynickiego Parku Linowego.
14.Osoby nie przestrzegające Regulaminu Krynickiego Parku Linowego lub nie stosujące się do instruktażu mogą być narażone na niebezpieczeństwo upadku i innych urazów, za  które organizator atrakcji nie ponosi odpowiedzialności.
15.  Personel Krynickiego Parku Linowego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Parku.
16.  Osoby nie przestrzegające Regulaminu Krynickiego Parku Linowego lub nie stosujące się do poleceń instruktorów mogą zostać bezwzględne wyproszone z terenu Krynickiego Parku Linowego. W wypadku wydalenia z terenu Krynickiego Parku Linowego osobie wydalonej nie przysługuje zwrot ceny biletu.
17. Osoby znajdujące się na terenie Krynickiego Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku. Osoby przeszkadzające w pracy personelowi Parku zostaną bezwzględnie wydalone z terenu Parku.
18.  Osobom, które w trakcie zabawy zrezygnują z dalszej jej kontynuacji z przyczyn zależnych od uczestnika nie przysługuje zwrot ceny biletu.
19. Po zakupie bilety w przypadku załamania pogody i braku możliwości skorzystania z atrakcji nie przysługuje zwrot ceny biletu, bilet może zostać wykorzystany ponownie w innym terminie.
 

Zasady bezpieczeństwa  obowiązujące w Krynickim Parku Linowym
(stanowią integralną część Regulaminu Krynickiego Parku Linowego):

 

 1. - Osoby chcące korzystać z Krynickiego Parku Linowego muszą przed rozpoczęciem zabawy otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości tj. uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask, trasa Bąbel – tylko kask.
 2. - Sprzęt asekuracyjny uczestnikowi zabawy zakłada wyłącznie instruktor.
 3. - Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek jego zmiany dokonywane samodzielnie przez uczestnika.
 4. - Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty uczestnik zabawy zobowiązany jest pozostawić poza terenem zabawy lub odpowiednio je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników.
 5. - Osoby noszące długie włosy, dla własnego bezpieczeństwa, zobowiązane są schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki lub inne elementy Parku.
 6. - Podczas przechodzenia trasy Bąbel należy zachować spokój, NIE SKAKAĆ po przeszkodach, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom. - Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki.
 7. - Przemieszczając się po trasach linowych karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 8. - Po każdym wpięciu karabinka uczestnik zobowiązany jest sprawdzić, czy zamek został prawidłowo zamknięty.
 9. - Przemieszczając się na kolejne przeszkody uczestnik zobowiązany jest  przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalne jest wypięcie jednocześnie obydwu karabinków!
 10. - Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 11. - Wprzypadku nietypowych przejazdów należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne oznaczone kolorem czerwonym.
 12. - Po dojściu do platformy uczestnik zobowiązany jest przepiąć się do kolejnej liny asekuracyjnej oznaczonej czerwonym kolorem.
 13. - Przed wejściem na kolejną przeszkodę uczestnik zobowiązany jest ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
 14. - Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje także inny kolor oznacza to, że należy w tym miejscu wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wówczas najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej. Kolejność jest oznaczona kolorami.
 15. - Podczas zjazdu na bloczku uczestnik zobowiązany jest trzymać się tylko lonży bloczka. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
 16. - Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja siedząca.
 17. - Podczas dojeżdżania do podestu uczestnik zobowiązany jest unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac.
  - W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkową linę lub pętlę, aby nie odjechać od podestu.
 18. - Zabronionym jest łapanie się liny za bloczkiem, gdyż powracający bloczek może najechać uczestnikowi na rękę.
 19. - Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu zabronionym jest wyciąganie przed siebie rąk w kierunku materaca.
 20. - Jeśli uczestnikowi nie udało się zatrzymać na podeście i zjechał z powrotem, to wtedy należy zaczekać aż się zatrzyma, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 21. - Po przejechaniu na linie uczestnik zobowiązany jest zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
 22. - Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej, pochylni, drabiny jakubowej i pala buszmena karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
 23. - Pokonywanie drabinki speleo wymaga wpięcia do samohamowacza.
 24. - Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 25. - Na pojedynczej przeszkodzie w jednym czasie może znajdować się tylko jedna osoba.
 26. - Na podeście w jednym czasie mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 27. - Podczas poruszania się po przeszkodach zabronionym jest dotykanie rękoma lin stalowych.
 28. - W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających uczestnikowi zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, uczestnik zostanie wówczas sprawnie sprowadzony na ziemię.
 29. - Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 30. - Wszelkie wypadki, kontuzje, złe samopoczucie, a także swe zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie stanu technicznego wyposażenia należy bezwzględnie i niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 31. - Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasami parku i w pobliżu zjazdów. Ze względów organizacyjnych, położenia oraz zachowania naturalnego ukształtowania terenu organizator atrakcji nie wyznaczył ścieżek nie krzyżujących się z trasami linowymi. W związku z tym przy poruszaniu się po parku należy zwracać uwagę na poruszających się na wysokościach użytkowników. - Przebywając na terenie parku należy mieć świadomość, że na trasach linowych znajdują się użytkownicy, co powoduje zagrożenie upadku przedmiotów będących w ich posiadaniu. Wejście na teren parku tożsame jest z akceptacją i świadomością tych zagrożeń oraz następuje dobrowolnie i na wyłączną odpowiedzialność osoby wchodzącej. Za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu organizator atrakcji nie ponosi odpowiedzialności.
 32. = Organizator atrakcji podejmuje wszelkie działania i czynności, które mają na celu ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń wynikających z użytkowania tras linowych, jednak korzystanie z nich wiąże się z ryzykiem urazu jak każde rekreacyjne uprawianie sportu.
 33. - Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej i materialnej.
 34. - Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pracy Krynickiego Parku Linowego w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczestników np. silne opady deszczu, burza, silny wiatr, a także możliwość nieudostępnienia parku podczas organizowania imprez zamkniętych.
 
Copyright © 2019 Krynicki Park Linowy. All Rights Reserved
Realizacja StrefaOnline.com