Regulamin Parku Czarny Potok


Regulamin obiektu sportowego pn. "Krynicki Park Linowy"

 1. Z obiektu sportowego pod nazwą "Krynicki Park Linowy" mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. 
 2. Wejście na teren obiektu oraz korzystanie ze znajdujących się na jego terenie torów linowych i innych atrakcji następuje dobrowolnie i na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. DZIECI do 16 roku życia muszą być pod stałą opieką osoby dorosłej rodzica lub opiekuna, który sprawuje bezpośredni nadzór nad dzieckiem w trakcie całego pobytu na obiekcie (rodzic - opiekun również musi zapoznać się z treścią regulaminu i szkolenia.
 4. ATRAKCJE OBIEKTU (tory linowe):
  • Trasy: Wysoka, Zjazdowa, Extreme przeznaczone są dla osób, które mogą dosięgnąć do asekuracji zawieszonej na 145 cm nad platformą. Pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
  • Trasa Średnia - Zielona i Trasa Średnia – Niebieska, Średnia - Zjazdowa przeznaczone są dla osób, które mogą dosięgnąć do asekuracji zawieszonej 125 cm nad platformą. Pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
  • Trasa Niska i Trasa Maluch - bez ograniczeń wzrostu. Na Trasie Maluch rodzice lub opiekunowie pomagają dzieciom.
  • Trasa Bąbel - przeznaczone są dla osób, które ukończyły min. 2 lata.
  • Big Swing - przeznaczone są dla osób o wadze do 120 kg
 5. Osoby o wzroście ponad 175 cm mogą korzystać z tras średnich i niższych jednakże wiąże się to z zagrożeniem dla nich samych albowiem asekuracja na  takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 175 cm w momencie odpadnięcia (upadku) mogą uderzyć o elementy przeszkód.
 6. Korzystanie z obiektu pn. "Krynicki Park Linowy" dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu wstępu oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w "Krynickim Parku Linowym".
 7. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu obiektu.
 8. Osoby chcące skorzystać z "Krynickiego Parku Linowego" muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu obiektu pn. "Krynicki Park Linowy", a w przypadku osób małoletnich - po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna.
 9. Zakup biletu na trasę Bąbel uprawnia do zabawy w mini parku linowym bez limitu przejść i czasu, w trakcie jednego dnia.
 10. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.
 11. Z "Krynickiego Parku Linowego" nie mogą korzystać osoby będące po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 12. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z "Krynickiego Parku Linowego".
 13. Osoby korzystające z "Krynickiego Parku Linowym" zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się i wykonywania wykonywać poleceń instruktorów oraz przestrzegania Regulaminu obiektu pn "Krynicki Park Linowy". Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek siły wyższej oraz w wyniku nie przestrzegania przez uczestnika Regulaminu obiektu pn. "Krynicki Park Linowy".
 14. Osoby nie przestrzegające Regulaminu obiektu pn. "Krynicki Park Linowy" lub nie stosujące się do instruktażu mogą być narażone na niebezpieczeństwo upadku i innych urazów, za  które organizator atrakcji nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Personel "Krynickiego Parku Linowego" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Parku.
 16. Osoby nie przestrzegające Regulaminu obiektu pn. "Krynicki Park Linowy" lub nie stosujące się do poleceń instruktorów mogą zostać bezwzględne wyproszone z terenu "Krynickiego Parku Linowego". W wypadku wydalenia z terenu obiektu osobie wydalonej nie przysługuje zwrot ceny biletu. 
 17. Osoby znajdujące się na terenie obiektu nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku. Osoby przeszkadzające w pracy personelowi zostaną bezwzględnie wydalone z terenu obiektu.
 18. Osobom, które w trakcie zabawy zrezygnują z kontynuacji z przyczyn zależnych od uczestnika nie będą zwracane koszty biletu.
 19. Po zakupie bilety w przypadku załamania pogody i braku możliwości skorzystania z atrakcji nie przysługuje zwrot ceny biletu, bilet może zostać wykorzystany ponownie w innym terminie. 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w obiekcie pn. "Krynicki Park Linowy" (stanowią integralną część Regulaminu "Krynickiego Parku Linowego"):

 • Osoby chcące korzystać z obiektu muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask, trasa Bąbel - tylko kask).
 • Sprzęt asekuracyjny uczestnikowi zabawy zakłada wyłącznie instruktor.
 • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek jego zmiany dokonywane samodzielnie przez uczestnika.
 • Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty uczestnik zabawy zobowiązany jest pozostawić poza terenem zabawy lub odpowiednio je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników.
 • Osoby noszące długie włosy, dla własnego bezpieczeństwa, zobowiązane są schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki lub inne elementy Parku.
 • Podczas przechodzenia trasy Bąbel należy zachować spokój, NIE SKAKAĆ po przeszkodach, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom. - Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki.
 • Przemieszczając się po trasach linowych karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka uczestnik zobowiązany jest sprawdzić, czy zamek został prawidłowo zamknięty.
 • Przemieszczając się na kolejne przeszkody uczestnik zobowiązany jest  przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalne jest wypięcie jednocześnie obydwu karabinków!
 • Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 • W przypadku nietypowych przejazdów należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne oznaczone kolorem czerwonym.
 • Po dojściu do platformy należy przepiąć się do kolejnej liny asekuracyjnej oznaczonej czerwonym kolorem.
 • Przed wejściem na kolejną przeszkodę uczestnik zobowiązany jest ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
 • Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje także inny kolor oznacza to, że należy w tym miejscu wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wówczas najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej. Kolejność jest oznaczona kolorami.
 • Podczas zjazdu na bloczku uczestnik zobowiązany jest trzymać się tylko lonży bloczka. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
 • Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja siedząca.
 • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. 
 • Zabronionym jest łapanie się liny za bloczkiem, gdyż powracający bloczek może najechać uczestnikowi na rękę.
 • Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 • Jeśli uczestnikowi nie udało się zatrzymać na podeście i zjechał z powrotem, to wtedy należy zaczekać aż się zatrzyma, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 • Po przejechaniu na linie uczestnik zobowiązany jest zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
 • Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej, pochylni, drabiny jakubowej i pala buszmena karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
 • Pokonywanie drabinki speleo wymaga wpięcia do samohamowacza.
 • Podczas przechodzenia przez tory linowe wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 • Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykamy rękoma lin stalowych.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających uczestnikowi zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, uczestnik zostanie wówczas sprawnie sprowadzony na ziemię.
 • Osoby znajdujące się na terenie obiektu nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 • Wszelkie wypadki, kontuzje, złe samopoczucie, a także swe zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie stanu technicznego wyposażenia należy bezwzględnie i niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu.
 • Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasami parku i w pobliżu zjazdów. Ze względów organizacyjnych, położenia oraz zachowania naturalnego ukształtowania terenu organizator atrakcji nie wyznaczył ścieżek nie krzyżujących się z trasami linowymi. W związku z tym przy poruszaniu się po parku należy zwracać uwagę na poruszających się na wysokościach użytkowników. Przebywając na terenie parku należy mieć świadomość, że na trasach linowych znajdują się użytkownicy, co powoduje zagrożenie upadku przedmiotów będących w ich posiadaniu. Wejście na teren parku tożsame jest z akceptacją i świadomością tych zagrożeń oraz następuje dobrowolnie i na wyłączną odpowiedzialność osoby wchodzącej. Za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu organizator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator atrakcji podejmuje wszelkie działania i czynności, które mają na celu ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń wynikających z użytkowania tras linowych, jednak korzystanie z nich wiąże się z ryzykiem urazu jak każde rekreacyjne uprawianie sportu.
 • Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej i materialnej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pracy "Krynickiego Parku Linowego" w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczestników np. silne opady deszczu, burza, silny wiatr, a także możliwość nieudostępnienia parku podczas organizowania imprez zamkniętych.